Avatar
Avatar
หมายเลขหลัก ชื่อผู้เสนอซื้อ สังกัด ประเภท วันที่เสนอ ดูรายละเอียด
120 ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ อาจารย์ 2019-07-30
59 ญาณิกา จูติโชติ สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-22
58 นางสาวกูนุสซาร่า กูดาอี สารสนเทศศาสตร์เเละบรรณารักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-21
57 สุรณชัย มะลิ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-19
56 อารียา ผลส่ง สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-18
55 สุนิสา ภักดี สารสนเทศศาสตร์แหละบรรณารักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-16
54 ฉัตรลดา เทพดำรงค์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-15
53 ชณิดาภา มีชัย สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-14
52 นางสาวศิริยา ศิริสมบัติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-14
51 ศรุตา จงจิรมงคลชัย สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ นักศึกษา 2018-11-14